รางวัลเกียรติยศ

 1. รางวัลพระกินรี เพื่อเป็นรางวัลสำหรับบุคคลตัวอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรรางวัล พระกินรี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 2. รางวัล นาคราช บุคคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รางวัลนาคราช บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556 จาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
 3. รางวัล ธรรมลักษณ์ รางวัลบุคคลที่ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ในโครงการจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม” ของมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เพื่อถวายพระเกียรติเจริญพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 4. รางวัล ลูกตัวอย่างกตัญญู ประจำปี 2556 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติ และ รับเชิญงานพยากรณ์ การกุศล

 • รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร บ้านทองอยู่เชสเชียส์ จังหวัดเชียงใหม่
 • รับประทานของที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานสัปดาห์สิงหา สิริวัฒนาพยากรณ์ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 • 1 ใน 4 นักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียง จากนิตยสาร เปรียว (ปี 2554)

รับเชิญงานพยากรณ์ การกุศล

 • นักพยากรณ์ประจำ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (งานการกุศลที่ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา)
 • นักพยากรณ์ประจำร้านสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (งานการกุศลที่ ศูนย์การค้า สยามพาราก้อน)
 • นักพยากรณ์ประจำมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( งานการกุศลที่ ศูนย์การค้าเพนนินซูลา)
 • นักพยากรณ์ประจำ งานกาชาด กระทรวงต่างประเทศ นักพยากรณ์ประจำ

หมอมีนรับรางวัล

 

TOP